Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 50 kr/mån
kr/mån

Kritiserade jaktformer

Fällfångade och instängda djur drabbas lätt av panik, och kan skadas när de försöker bita sig ut ur fällan. Djurens Rätt arbetar för att dessa jaktformer förbjuds.

Grytjakt

En jaktform som har varit särskilt kritiserad är grytjakten. Vid grytjakt jagas djur under jord, i sina gryt, där de har sökt skydd. Vid jakt på rävar och grävlingar används främst hundar som skickas ner i grytet. Men även illrar används för jakt av kaniner.(1)

Grytanlagsprov är en testverksamhet som anordnas i konstgjorda gryt med grävlingar som hålls i fångenskap, enbart för att träna hundarna för grytjakt. Grytanlagsprov med hund efter grävling innebär ett psykiskt och fysiskt lidande för grävlingen.(2) 

Kritik mot grytjakt och grytanlagsprov har rests från flera utredningar och Djurens Rätt genom åren, eftersom det inte anses acceptabelt ur djurskyddssynpunkt.(24) Under 2020 beslutade Naturvårdsverket och Jordbruksverket att proven bör fasas ut av djurskyddsskäl i enlighet med den nya djurskyddslagen,(5) men när det ska ske är oklart.

Godsjakt

En annan jaktform som ofta kritiseras är godsjakten. Det vill säga den jakt som bedrivs på fåglar som föds upp bara för att sättas ut och skjutas till döds.(6) En annan benämning på den här jaktformen är "put and take". Kritiken har i första hand bestått av att det är oetiskt att föda upp och plantera ut djur bara för att de senare ska skjutas ihjäl.

De flesta fåglar som släpps ut överlever inte, vilket kan kritiseras i sig. Men de som överlever riskerar att förändra ekosystemen.(7)

Fällfångst

De flesta fällor som används i Sverige idag godkändes på 1980-talet och början av 1990-talet.(8) Det saknas vetenskapligt underlag för många av dessa godkännanden, och de fällor som är godkända medför ofta lidande.(9) Fällfångade och instängda djur drabbas lätt av panik och kan skadas när de försöker bita sig ut ur fällan. 

De fällor som orsakar svårast lidande för djuren är saxfällorna.(9) Dessa slår igen om djurets ben och skadar utan att döda. Jakt med saxfällor är förbjudet inom EU, liksom handel med skinn från saxfångade djur. 

År 2011 infördes ett tillfälligt förbud i Sverige mot lodjursjakt med fälla. De allra flesta fällfångade lodjur fångades tidigare i den så kallade värmländska tunnelfällan, som orsakade så allvarliga skador att den senare förbjöds vid lodjursjakt.(10) Fällan är fortfarande tillåten för räv- och grävlingsjakt.

Fällor riskerar även att drabba djur som inte var avsedda att fångas. Exempelvis hittades en björn som fastnat i en liten bäverfälla och ett lodjur som fastnat i en rävfälla under 2019. Båda behövde avlivas av skadorna.(11)

Licensjakt på varg

Den svenska licensjakten på varg har mötts av stark kritik från naturskyddsorganisationer eftersom arten är starkt hotad. Jakten har bedömts strida mot lagen i flera kammarättsdomar(12, 13) och kritiserats av EU-kommissionen, eftersom vargar är fridlysta och skyddade av EU:s art- och habitatdirektiv.(14)

De politiska besluten om licensjakt på vargar motiveras med naturvårdsskäl som att minska inaveln av vargar och att minska risken att boskap dödas, samt rädsla för människors säkerhet, men jakt är inte en effektiv metod.(15) Alla vargar som sköts 2017, 2018 och 2021 hade överlag en bra hälsa och hade enbart maginnehåll från byten av vilda djur när det kontrollerades.(16) 

Det tycks som att licensjakten i själva verket är en eftergift mot de varghatande krafter som annars bedriver tjuvjakt på vargar. Ett hat som tycks yttra sig i en ökning av den illegala jakten, när licensjakt inte bedrivs.(17)

Troféjakt

Troféjakt betyder att djur dödas i huvudsak för att jägaren ska få en trofé av djuret. Trofén är ett jaktminne, som vanligtvis är djurets huvud, skinn eller horn. Det ordnas särskilda troféjaktsresor både i Sverige och från Sverige till andra länder.(18)

I motsats till vad som sker i naturens egna balansgång, i vilken sjuka eller svaga individer inte klarar sig, vill en troféjägare gärna ha unika och mäktiga djurdelar i sina samlingar. Det har bland annat lett till en obalans inom djurpopulationer.(1921)

I vissa länder avlas till och med vilda djur med särskilda färg- och artkombinationer för att tillmötesgå jägarnas intressen.(22, 23) Överlag är troféjakt även ofta sammanbundet med annan affärsverksamhet på djurens bekostnad, så som turism med djur, volontärarbete med djur, avel av vilda djur, handel av djur och handel med deras skelettdelar.(24−26)

Mer att tänka på kring volontärarbete med vilda djur.

Säljakt

Den säljakt som bedrivits i framförallt Kanada har kritiserats hårt under många år, på grund av brutala metoder och stor andel skadeskjutningar. Sedan 2009 är handel med sälprodukter förbjudet inom EU. Undantag görs för produkter från jakt som bedrivs av ursprungsbefolkningar samt från småskalig jakt som har till syfte att "skydda hållbart utnyttjande av marina resurser" (för att skydda fiske – en typ av säljakt som bedrivs i Sverige).(27) Eftersom ungefär en tredjedel av Kanadas sälskinn exporterades till EU före förbudet utgjorde EU en mycket viktig del av marknaden för sälprodukter. 

Under 2020 beslutades det om licensjakt för gråsäl i Sverige, för att fler sälar ska kunna skjutas, och jakten har utökats sedan dess.(28) Säljakten i Sverige kritiseras av bland andra Djurens Rätt, eftersom jakten innebär stora risker för skadeskjutningar och sker på arter som inte har en hållbar bevarandestatus.

Källor

 1. Vilt.se. Grytjakt
 2. Ny djurskyddslag SOU 2011:75. Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll.
 3. Berg L. m.fl. (2021) Grävlingars lidande vid grytanlagsprov med levande grävling. Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd 2021:3.
 4. Sveriges Veterinärförbund (2004) Yttrande över Grytanlagsprov och grytjakt, dnr Jo2004/468.
 5. Naturvårdsverket (2020) Levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut.
 6. Godsjakt på uppfödda fåglar. Motion 2014/15:684.
 7. Elmberg J. m.fl. (2016) Farmed European mallards are genetically different and cause introgression in the wild population following releases. The 7th North American Duck Symposium (NADS7), Annapolis, Maryland, 1−5 February 2016.
 8. Naturvårdsverket. Fångstredskap.
 9. Iossa G., Soulsbury C. D. & Harris S. (2007) Mammal trapping: a review of animal welfare standards of killing and restraining traps. Animal Welfare 16(3): 335−352.
 10. Schneider M. (2011) Fällfångst av lodjur under licensjakt 2010 – sammanställning och översiktlig utvärdering. Rapport till Naturvårdsverket.
 11. SVA (2020) Stora rovdjur 2019.
 12. Sveriges Radio (2014) Kammarrätten fastslår: Beslutet om vargjakt var olaglig
 13. Sveriges television (2015) Olika vargbeslut i kammarrätterna
 14. EU-kommissionen (2011) Sverige uppmanas att följa naturvårdslagstiftningen och skydda utrotningshotade vargar. Pressmeddelande. 
 15. van Eeden L. M. m.fl. (2018) Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection. PLoS biology 16(9): e2005577.
 16. SVA (2017) Slutrapport Licensjakt på varg 2017. Dnr: SVA 2017/55. SVA (2018) Licensjakt på varg 2018. Rapport 47/2018. SVA (2021) Licensjakt på varg 2021. Rapport 65/2021.
 17. Liberg O. m.fl. (2020) Poaching-related disappearance rate of wolves in Sweden was positively related to population size and negatively to legal culling. Biological Conservation 243: 108456.
 18. Bland annat Troféjakt AB. 
 19. Pigeon G. m.fl. (2016) Intense selective hunting leads to artificial evolution in horn size. Evolutionary Applications 9(4): 521−530.
 20. Wennerström L. m.fl. (2015) Genetic landscape with sharp discontinuities shaped by complex demographic history in moose (Alces alces). Journal of Mammalogy 97(1): 1−13.
 21. Allendorf F. W. & Hard J. J. (2009) Human-induced evolution caused by unnatural selection through harvest of wild animals. Proceedeings of the National Academy of Sciences 106: 9987−9994.
 22. Michler I. (2011) Where Have All The Ethics Gone? Africa Geographic, September 2011:26.
 23. Michler I. (2011). Domestic Hell. Africa Geographic, November 2011:28.
 24. Economists at Large (2013) The $200 million question: How much does trophy hunting really contribute to African communities? A report for the African Lion Coalition, Melbourne, Australia.
 25. Hunter L. T. m.fl. (2013) Walking with lions: why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration. Oryx 47(1): 19−24.
 26. Merwe S. J. (2016) Statement on captive-bred lion hunting and associated activities. African Lion Working Group.
 27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.
 28. Naturvårdsverket. Jakt på säl. 

Vanliga frågor

Är inte jägare viktiga för att hålla naturen i balans (viltvård)?

Många jägare rättfärdigar sitt beslut att jaga vilda djur genom att säga att de hjälper till att hålla naturen i balans, att de vårdar viltet. Det stämmer inte riktigt och handlar absolut inte om vård.

Så sent som januari 2022 varnade jägare i ett område om att det inte går att jaga älgar där längre, eftersom det fanns för lite älgar kvar.1

Redan på 1800-talet visste Charles Darwin att antalet djur hölls i ”lagom” mängder i det vilda så länge det fanns både köttätande rovdjur och växtätare av alla storlekar.2 Problemet idag är att det finns väldigt få rovdjur vilket gör att växtätarna blir många och därmed ställer till med problem för människor (bland annat skogsägare och i trafiken). Vargen var tidigare utrotad och idag finns det endast väldigt få vargar på många håll. Även rävar, lodjur och björnar jagas i Sverige. Det är vi människor som har sett till att de jagande rovdjuren blivit så få och det är vi människor som begränsar djurens levnadsutrymmen.

För att det ska finnas exempelvis ”jaktbara” älgar kvar blir det stora konflikter mellan jägare och rovdjur.3 Det har blivit en ond cirkel där jägarna anser att de måste gripa in för att de ska kunna jaga ännu mer.

Om jägare skulle bry sig mest om viltvård när de tar sig ut och jagar skulle det också synas i de enkätstudier som gjorts. Ofta är det istället naturupplevelsen och kamratskap som jägarna egentligen tycker är viktigast för att vilja jaga.4

Att jägarna endast väljer att skjuta de svaga och skadade är ett annat argument som inte stämmer. Det syns på att merparten av de vargar (och därmed troligen andra djur) som skjuts i Sverige saknar allvarliga missbildningar, inte är överdrivet inavlade och har inte sjukdomar.5 Det är inte möjligt för jägarna att ta sig tid att undersöka genetik och sjukdomar innan de avlossar sina skott.

Jägares kompetens kan vara viktig när det gäller att snabbt kunna avliva allvarligt trafikskadade djur som inte kan rehabiliteras, men att de hjälper naturen att hålla sig i balans stämmer i huvudsak inte.

Källor:

 1. SVT Dalarna (2022) Jägareförbundet i Dalarna: ”På en del håll menar man att det är nog nu”
 2. Darwin C. (1859) Om arternas uppkomst: genom naturligt urval. Översatt av R. Adlerberth 2009. Natur & Kultur: s. 54.
 3. Svensk Jakt (2018) Fem kända vargrevir stoppar älgjakten. 
 4.  Näringsdepartementet. Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor. SOU 1997:91.
 5. SVA (2017) Slutrapport Licensjakt på varg 2017. Dnr: SVA 2017/55. SVA (2018) Licensjakt på varg 2018. Rapport 47/2018.
  SVA (2021) Licensjakt på varg 2021. Rapport 65/2021.
Länk till svaret

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem